Alienfivejulyระบบขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากมีการกรอกข้อมูลคนต่างด้าว และ Upload ไฟล์แนบในหลายส่วน
เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ กรุณาใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์

ประกาศ


สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
(4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
  • สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือการใช้งาน ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
(4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อวิดีโอ ระบบขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีชำระเงินซ้ำ
  • ขั้นตอนและแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม กรณีชำระเงินซ้ำ คลิกที่นี่เลือกประเภทผู้ใช้งาน
 นายจ้าง       บริษัทนำเข้า
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ช่องทางการติดต่อกรมการจัดหางาน หมายเลข 1506 กด 2
Copyright © 2022 Department of Employment. All rights reserved.